Loading...
Çalışan Personel Aydınlatma Metni

Çalısan Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ÇALIŞAN BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır.

ASTİM ORG. SAN. BÖLG. 2 CADDE NO: 10 EFELER/AYDIN adresinde mukim 9830079063 vergi numaralı 983007906300016 mersis numaralı ‘’ YÖRE BESİN MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’’ bundan sonra (“Şirket”) olarak anılacaktır. (“ŞİRKET”) nezdindeki kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin bilgilendirmenin yapılması amacıyla iş bu metin düzenlenmiştir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN HUKUKİ SEBEPLER VE YÖNTEMLER

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak ve yukarıda belirtilen amaçlara dayanarak toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanunun 4/2 maddesindeki öngörülen ve aydınlatma metninin 6. Maddesinde belirtilen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya madde 5/2’de belirtilen; kanunlarda öngörülme, fiili imkansızlık, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, ilgili kişi tarafından alenileştirme, bir hakkında tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati hallerinde ve 6/3 maddelesinde öngörülen sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

:

Kimlik fotokopisi, ad, soyad, T.C kimlik no, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni hali, anne-baba adı, il, ilçe, mahalle, verildiği yer, veriliş nedeni, nüfus cüzdanı seri no, imza, ehliyet bilgileri

İletişim Verisi

:

Telefon numarası, e posta, iletişim adresi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

:

  Sağlık Raporları, adli sicil belgesi, kan grubu kartı

Özlük

:

İşe giriş çıkış kayıt belgesi, iş sözleşmesi, özgeçmiş bilgileri, meslek içi eğitim bilgileri, diploma,

Görsel ve İşitsel Kayıtlar              :

 

 Kamera kaydı görüntüleri

Kılık Kıyafet Bilgileri            :    

 

Beden numarası, ayak numarası

Finans

:

Bordro bilgileri, banka ıban numarası ve hesap numarası,

Hukuki İşlem

:

Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyalarındaki Bilgiler, icra ve haciz yazıları

Fiziksel Mekan Güvenliği

:

Kamera kaydı

Diğer                  :

 

Arvento sistemi üzerinden takibi yapılan konum bilgisi

Risk Yönetimi

:

Ticari, Teknik, İdari Risklerin Yönetilmesi ve İş Kazalarının Kayda Geçilmesi İçin İşlenen Bilgiler

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir.

3.     KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

 

 Şirket olarak, veri sorumlusu sıfatı ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz,

 • Çalışanların izin onayı, izin düzenlemelerinin yapılması
 • Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması
 • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması
 • Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • Personel özlük dosyasının oluşturulması
 • SGK bildirimleri ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması
 • Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması
 • İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması
 • İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması
 • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
 • İş kazası muayenelerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;     

 • Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması
 • Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
 • Kişiye özel avans ve kredi süreçlerinin yönetilmesi,
 • Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi
 • Yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi ve takibi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetim- etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • Çalışan memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz.

 

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

4.     SÜRE

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz iş sözleşmenizin sona ermesinden itibaren verinin tabi olduğu hukuki ilişkinin zaman asimi süresinden az olmamak kaydı ile 10 (on) yıl yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında alınan verileriniz ile iş kazası risk yönetiminin yapılması için yasal olarak alınması gereken verileriniz ise iş sözleşmenizin sona ermesinden itibaren 15 (onbeş) yıl saklanmaktadır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirket tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.

MADDE 5- Kişisel verilerin işlenme şartları

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

MADDE 6- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

 

5.     KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARMA AMAÇLARI

Şirketimiz kişisel verilerinizi;

 • Yasal Zorunlulukların yerine getirilmesi,
 • Denetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • İş sözleşmesinin kurulması ve ifası,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Fiziksel mekan güvenliği,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Ulaşım ve yemek organizasyonlarının sağlanması,
 • Veri Kaybının Önlenmesi,
 • Bilgi Güvenliğinin Sağlanması,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve öngörülen şartlara uymak ve gerekli önlemleri almak kaydıyla; bilişim teknolojileri desteği aldığımız kuruluşlara belirttiğimiz amaçları sağlamak için gerekli olduğu hallerde yetkili özel yahut kamu kurum ve kişilerine  aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN (‘’KANUN’’) 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Şirketimizce kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize aşağıda belirtilen yöntemlerle iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca Şirketimizden;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA TALEPTE BULUNMAK İÇİN

 

Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu olarak; ASTİM ORG. SAN. BÖLG. 2 CADDE NO: 10 EFELER/AYDIN adresine, kişisel veri sahibi olan ilgili kişinin yoreyem.com adresinde yer alan BAŞVURU FORMUNU doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şirket adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yoreyem@hotmail.com adresine elektronik posta göndererek, yapacağınız şahsi başvuru ile, Noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya Kişisel Verileri Koruma Kurumunun belirlediği yöntemlerle iletebilirsiniz.

       6698 sayılı KVK Kanunu 13/1. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak           amacıyla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya KVK Kurumunun belirlediği yukarıda yazılı   yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

    Şirketimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

 Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep   edilecektir. Bu kapsamda ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya  kadar ücret alınmayacak, on sayfanın  üzerindeki her bir sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır.

   Başvuruya karşı verilecek cevabın CD, flaş bellek gibi elektronik kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının gerektirdiği maliyet miktarını geçmeyecektir.

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip,“ŞİRKET”  tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.


expand_less